Privacy verklaring

Privacy verklaring

Maris Mediation en Advocatuur hecht veel belang aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (2016/679) (AVG). In deze Privacy Verklaring wordt beschreven hoe om wordt gegaan met uw persoonlijke gegevens en deze beschermen.

Deze Privacy Verklaring bevat het volgende:

 • wat persoonsgegevens zijn en hoe wij deze verkrijgen;
 • voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij persoonsgegevens verwerken;
 • hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren;
 • met wie wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe uw persoonsgegevens zijn beschermd; en
 • de rechten die u heeft ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Deze Privacy Verklaring is bedoeld voor alle personen van wie Maris Mediation en Advocatuur persoonsgegevens verwerkt, zoals (toekomstige) cliënten van Maris Mediation en Advocatuur, personen die zich hebben ingeschreven voor nieuwsbrieven van Maris Mediation en Advocatuur en personen die bij Maris Mediation en Advocatuur solliciteren.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Wij kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam, tussenvoegsel, titel;
 • Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van events of bijeenkomsten, zoals vereisten en wensen ten aanzien van toegankelijkheid en dieet;
 • Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens;
 • Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Wij verzamelen deze persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Bijvoorbeeld, u verstrekt data bij het aangaan van een overeenkomst met ons, door ons uw visitekaartje te geven, of door het solliciteren naar een baan. Wij kunnen uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van een plaatselijke advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, het Kadaster of door gebruik te maken van openbare bronnen.

Doeleinden en grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

Maris Mediation en Advocatuur kan uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

 • Om de juridische diensten te verstrekken;
 • Om aan de juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
 • Voor marketing en business development activiteiten, zoals nieuwsbrieven, uitnodigingen voor onze events en andere marketingcommunicatie die voor u van belang kan zijn;
 • Voor het behandelen van uw sollicitatie of inschrijving voor een van onze events.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • De uitvoering van een overeenkomst;
 • Het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Gerechtvaardigd belang;
 • Uw toestemming.

Delen van persoonsgegevens

In bepaalde gevallen kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden, waaronder, maar niet beperkt tot:

 • Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
 • Derden die relevant zijn voor onze juridische dienstverlening, zoals wederpartijen, plaatselijke advocaten, gerechten, regelgevingsinstanties en overheidsinstellingen.
 • Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze Privacy Verklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Het delen van uw persoonsgegevens met deze derde partijen gebeurt alleen voor de in deze Privacy Verklaring genoemde doeleinden en uitsluitend op basis van de in deze Privacy Verklaring vermelde grondslagen.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Maris Mediation en Advocatuur is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van Maris Mediation en Advocatuur, sluit Maris Mediation en Advocatuur met deze derde een verwerkersovereenkomst die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Om de diensten te kunnen verstrekken kan het nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Economische Ruimte. In dat geval zal Maris Mediation en Advocatuur er op toezien dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt tot het moment dat u Maris Mediation en Advocatuur informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of Maris Mediation en Advocatuur stopt met het versturen van nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor evenementen of andere digitale mailings.

Uw persoonsgegevens worden verwijderd indien:

 • blijkt dat uw e-mailadres niet meer in gebruik is (bijvoorbeeld wanneer er foutmeldingen worden ontvangen);
 • uw persoonsgegevens op basis van toestemming worden verwerkt en/of bewaard en u de toestemming intrekt;
 • het gerechtvaardigd belang op basis waarvan uw persoonsgegevens worden verwerkt, komt te vervallen, bijvoorbeeld indien uw onderneming ophoudt te bestaan of als u in een periode van 5 jaar geen contact heeft gehad met Maris Mediation en Advocatuur.

Uw rechten

Onderaan elke digitale mailing die u van Maris Mediation en Advocatuur ontvangt, kunt u uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’. U kunt dus altijd uw toestemming intrekken.

Ook heeft u het recht Maris Mediation en Advocatuur te verzoeken u inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Een verzoek om inzage en/of correctie kunt u schriftelijk kenbaar maken aan Maris Mediation en Advocatuur, Postbus 116, 2050 AC Overveen, of per email aan maris@marismediation.nl.

Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Een dergelijk bezwaar kunt u schriftelijk kenbaar maken aan Maris Mediation en Advocatuur, Postbus 116, 2050 AC Overveen, of per email aan maris@marismediation.nl. Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.

De veiligheid van uw persoonsgegevens

Maris Mediation en Advocatuur wil dat uw persoonsgegevens zo veilig mogelijk zijn. Wij streven dan ook naar een veilige overbrenging van uw persoonsgegevens van uw computer naar onze servers. Maris Mediation en Advocatuur heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wijzigingen

Maris Mediation en Advocatuur kan deze privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. Op deze website kunt u onze privacy statement te allen tijde inzien. Wij adviseren u dit regelmatig te doen, en in ieder geval op het moment dat u persoonsgegevens aan Maris Mediation en Advocatuur verstrekt.

Contact

Als u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot Maris Mediation en Advocatuur, Postbus 116, 2050 AB Overveen, of per email aan maris@marismediation.nl.

Overveen, 1 september 2018

 

© Copyright 2018 by Maris Mediation en Advocatuur. All Rights Reserved.