Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten van Maris mediation zijn de algemene voorwaarden van toepassing, zoals hieronder vermeld (klik Algemene voorwaarden voor een downloadbare versie).

Algemene voorwaarden van Maris Mediation

 Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Maris Mediation is de handelsnaam waaronder mr. drs. M.N. Maris haar werkzaamheden als mediator verricht.
  2. Mediator: de mediator die de hierna bedoelde overeenkomst van opdracht aangaat.
  3. Cliënt: de opdrachtgever tot het verrichten van diensten van juridische aard.
  4. Overeenkomst: Overeenkomst van opdracht.
  5. Toevoeging: de door de Raad van Rechtsbijstand gefinancierde rechtsbijstand.

Algemeen

 1. Maris Mediation is gevestigd te Overveen en staat in het handelsregister ingeschreven onder het Kamer van Koophandelnummer 65953525.

Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Maris Mediation en op alle rechtsverhoudingen van Maris Mediation met derden. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden gelden mede ten behoeve van de (rechts)personen die voor Maris Mediation werkzaam zijn of zijn geweest in relatie tot opdrachtgever, respectievelijk voor alle personen voor wier handelen Maris Mediation aansprakelijk zou kunnen zijn, alsmede ten behoeve van alle rechtsopvolgers van de Partner. Niet alleen Maris Mediation maar ook de Partner en de (rechts)personen zoals hiervoor genoemd en derden die bij de uitvoering van enige opdracht van de opdrachtgever zijn ingeschakeld, inclusief hun eventuele rechtsopvolgers, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen.

Opdracht

 1. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Maris Mediation is een overeenkomst van opdracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Alle opdrachten behelzen inspannings-verbintenissen en nimmer resultaatsverbintenissen. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Maris Mediation, ook indien het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
 3. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

Inschakelen derden

 1. Bij de uitvoering van opdrachten is Maris Mediation gerechtigd derden in te schakelen. Maris Mediation en advocatuur is door de opdrachtgever gemachtigd om aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden te aanvaarden. Maris Mediation is voor de gedragingen en/of de tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 2. Maris Mediation zal bij de keuze van deze derden de vereiste zorgvuldigheid betrachten en, indien dit redelijkerwijs mogelijk is, tevoren overleg met de opdrachtgever plegen. Dit overleg over de inschakeling van derden geldt niet voor inschakeling van koeriers en deurwaarders en evenmin indien een procesadvocaat in een ander arrondissement wordt ingeschakeld.
 3. De opdrachtgever vrijwaart Maris Mediation tegen alle aanspraken van derden alsmede de door Maris Mediation in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen de kosten van juridische bijstand, welke aanspraken op enige wijze samenhangen met of voortvloeien uit de door Maris Mediation voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Maris Mediation naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
 2. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Maris Mediation ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit. Indien en voor zover de opdrachtgever zulks verzoekt, worden de ter beschikking gestelde originele bescheiden aan de opdrachtgever geretourneerd.
 4. Indien de opdrachtgever de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of bescheiden niet tijdig verschaft nadat hierom is verzocht door Maris Mediation of in enig ander opzicht de behandelaar niet in staat stelt of belemmert de opdracht uit te voeren, is Maris Mediation gerechtigd de opdracht onmiddellijk op te schorten c.q. te beëindigen zonder schadeplichtig te worden.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Maris Mediation is beperkt tot het bedrag waarop de door Maris Mediation afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomend geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico van Maris Mediation en advocatuur onder die verzekering. Inzage in de polis kan desgevraagd door de opdrachtgever worden verkregen op het kantoor van Maris Mediation .
 2. De aansprakelijkheid van de mediators van Maris Mediation voor schade aan personen en/of zaken is beperkt tot het bedrag dat door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd.
 3. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de in artikel 14 en 15 genoemde verzekering plaatsvindt is iedere aansprakelijkheid van Maris Mediation jegens opdrachtgever in zijn totaliteit beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden (in verband waarmee de schade is ontstaan) door Maris Mediation aan opdrachtgever in rekening is, dan wel zal worden gebracht voor de werkzaamheden in de periode van 12 maanden voorafgaand aan de aansprakelijkstelling, met een maximum van € 10.000,- (zegge: tien duizend euro). Bij schade aan personen of zaken geldt in een dergelijk geval een maximum van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro).
 4. De beperking van de aansprakelijkheid van Maris Mediation  geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van (de bedrijfsleiding van) Maris Mediation of bij de tot de bij haar bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.
 5. Iedere aansprakelijkheid (ongeacht de grondslag) van werknemers of andere natuurlijke personen die bij Maris Mediation in dienst zijn (geweest) of waarmee Maris Mediation in het kader van de uitvoering van de opdracht een overeenkomst heeft gesloten en welke personen voor het ontstaan van de schade (mede) verantwoordelijk kunnen worden gehouden, is uitgesloten. Deze personen kunnen zich jegens de opdrachtgever bij wijze van derdenbeding op (de aansprakelijkheidsbeperking in) deze Algemene Voorwaarden beroepen.
 6. De in artikelen 15 tot en met 19 vervatte aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de schade is veroorzaakt door (gebreken in de) bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, registers, internetverbinding en/of andere zaken of informatiebronnen van derden.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Maris Mediation aansprakelijk is. Dit geldt ook als een derde schadevergoeding vordert op grond van een van de opdrachtgever overgenomen of verkregen recht.
 8. De opdrachtgever vrijwaart Maris Mediation tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit de werkzaamheden die voor de opdrachtgever zijn of worden verricht, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Maris Mediation .

Honorarium

 1. De in rekening te brengen tarieven worden, behoudens (tussentijdse) tariefaanpassingen, telkens per 1 januari aangepast.
 2. Betaling van iedere declaratie door de opdrachtgever dient te geschieden binnen de op de declaratie vermelde termijn. Na afloop van die termijn wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Bij gebreke van tijdige betaling is sprake van verzuim en kan aan de opdrachtgever een rente in rekening worden gebracht van 1% per maand. Indien na te zijn aangemaand geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.
 3. Bij niet betaling van de door of in opdracht van Maris Mediation voor de opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden of als niet betaald dreigt te worden, is Maris Mediation gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten totdat volledige betaling van de openstaande facturen heeft plaatsgevonden, met uitsluiting van ieder aansprakelijkheid van Maris Mediation voor schade die daardoor mocht ontstaan.
 4. Maris Mediation is steeds gerechtigd van de opdrachtgever bij aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van (een voorschot op) het overeengekomen honorarium, verschotten, waaronder griffierechten (belast dan wel onbelast) en omzetbelasting te verlangen. De werkzaamheden kunnen worden opgeschort en/of een procedure wordt niet bij de rechtbank aanhangig gemaakt, indien opdrachtgever in verzuim is met de tijdige betaling van zijn declaraties. Indien sprake is van een voorschot wordt dit, behoudens andersluidende afspraken, verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht.
 5. Indien op voorschotbasis wordt gewerkt, wordt het voorschot niet verrekend met tussentijdse declaraties, maar eerst met de einddeclaratie. Een eventueel restant voorschot wordt aan het einde van de opdracht gerestitueerd zonder dat daarover rente verschuldigd is. Indien op voorschotbasis wordt gewerkt en er is sprake van niet betaling door de opdrachtgever, is Maris Mediation gerechtigd het betaalde voorschot te verrekenen met de oudste openstaande declaratie.

 Gefinancierde rechtsbijstand

 1. Maris Mediation werkt niet op basis van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand.

 Vernietiging dossiers

 1. Het met de opdracht gevormde digitale dossier zal gedurende vijf jaar worden bewaard (gerekend vanaf de datum van de laatste declaratie), waarna Maris Mediation het recht heeft zonder nadere aankondiging het dossier te vernietigen. De originele processtukken worden aan de cliënt geretourneerd.

 Beveiliging gegevens

 1. Maris Mediation neemt bij de beveiliging van de gegevens van de opdrachtgever en van derden de zorg in acht die in de gegeven omstandigheden van haar mag worden verwacht. Maris Mediation is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens of schade als gevolg van onbevoegde toegang, ongeacht of het verlies en/of de schade het gevolg is van de verzending van deze gegevens.
 2. De opdrachtgever verleent toestemming om in verband met de opdracht binnen de organisatie van Maris Mediation de verstrekte (persoons)gegevens te verwerken en ter kennis te brengen van diegenen binnen Maris Mediation voor wie kennisneming van die gegevens nuttig is in verband met de behandeling van de opdracht dan wel relatiebeheer. De opdrachtgever verleent ook toestemming om bij de communicatie gebruik te maken van alle op dat moment gebruikelijke communicatiemiddelen, in het bijzonder internet en e-mail. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt ongecodeerd wat van invloed kan zijn op de veiligheid van het communicatiemiddel.

Klachtenregeling

 1. Maris Mediation en advocatuur beschikt over een interne klachtenregeling, welke van toepassing is op alle werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Maris Mediation en op alle rechtsverhoudingen van Maris Mediation met opdrachtgevers. Deze klachtenregeling is te vinden op www.marismediation.nl en zal op verzoek worden toegezonden. Maris Mediation behandelt iedere ontvangen klacht van een opdrachtgever overeenkomstig de interne klachtenregeling.

Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. De rechtsverhouding tussen Maris Mediation en opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem of, naar keuze van Maris Mediation, de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn geldig met ingang van 1 september 2018.